Skip to content

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Inleiding

Fysiotherapie Goudenregen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Goudenregen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zoals omschreven verderop in deze privacyverklaring);
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Fysiotherapie Goudenregen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft, dan kunt u uw fysiotherapeut aanspreken of contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

 

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Goudenregen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • (Fysiotherapeutische) zorgverlening
 • (Financiële) administratie en betaalverkeer
 • Klanttevredenheidsmeting

Grondslagen voor deze verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • Wettelijke verplichting (WGBO)
 • Toestemming

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Fysiotherapie Goudenregen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Goudenregen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende 15 jaar (verplicht bewaartermijn voor medische gegevens).

 

Verstrekking aan derden

 

Fysiotherapie Goudenregen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie Goudenregen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van de internetomgeving t.b.v. van elektronische patiëntdossiervoering (Fysiomanager)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Vecozo: declaratie aan Zorgverzekeraars; BaartseMennema, Den Haag: accountancy)
 • Het verzorgen van beveiligde communicatie met andere zorgverleners (Zorgmail, Siilo)
 • Het verzorgen van klanttevredenheidsonderzoek (MediQuest)

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU           

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Fysiotherapie Goudenregen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist (15 jaar voor medische gegevens).

 

Beveiliging                

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals bijvoorbeeld:

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Goudenregen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Goudenregen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u over die wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mondeling melden bij uw fysiotherapeut of sturen naar info@fysiogoudenregen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, spreek dan uw fysiotherapeut aan of neem contact met ons op:

 

Contactgegevens

 

Fysiotherapie Goudenregen
Goudenregenstraat 244
2565 GD Den Haag
telefoon 070 – 3654383
e-mail info@fysiogoudenregen.nl

 

Fysiotherapie Goudenregen, Westerpolikliniek
Goudenregenstraat 58
2565 EZ Den Haag
telefoon 070 – 3451993
e-mail info@fysiogoudenregen.nl

ADRES   Goudenregenstraat 244   2565 GD  Den Haag  |  E-MAIL  info@fysiogoudenregen.nl  |   TELEFOON   070 – 3654383
 
website design door MIN-studio
ADRES   
GOUDENREGENSTRAAT 244   
2565 GD  DEN HAAG

E-MAIL   
INFO@FYSIOGOUDENREGEN.NL

TELEFOON
 070 – 3654383

WEBSITE DESIGN DOOR MIN-STUDIO